Všeobecné smluvní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Podmínky“) jsou smluvním dokumentem mezi společností Primetime Media s.r.o., IČ: 10878564, se sídlem Na pomezí 1333/38, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 350052 (dále jen „Poskytovatel“) a uživateli těchto webových stránek www.regiotv1.cz (dále jen „Web“).

1.2. Tyto Podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem Webu.

1.3. Použití Webu je podmíněno akceptací těchto Podmínek. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami, musí Web okamžitě opustit.

2. Práva a povinnosti

2.1. Uživatel bere na vědomí, že Web a jeho obsah jsou chráněny autorským právem a dalšími právy k duševnímu vlastnictví, které jsou vlastněny nebo ovládány poskytovatelem nebo jeho partnery.

2.2. Uživatel nesmí kopírovat, distribuovat, přenášet, měnit, publikovat, prodávat nebo jinak využívat obsah Webu, nebo jeho části bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

2.3. Uživatel se zavazuje používat Web a jeho obsah pouze v souladu s platnými zákony a předpisy a v souladu s těmito podmínkami.

2.4. Uživatel se zavazuje nepoužívat Web k šíření jakéhokoli nevhodného obsahu, včetně obsahu obsahujícího násilí, rasismus, sexismus, pornografii nebo jakéhokoli jiného obsahu, který by mohl být považován za nevhodný nebo protiprávní.

2.5. Uživatel se zavazuje nepoužívat Web k získávání nebo šíření jakýchkoli nezákonných nebo škodlivých dat nebo softwaru, včetně virů, trojských koní, červů nebo jiných škodlivých programů.

3. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví

3.1. Veškeré ochranné známky, logo, názvy služeb a další ochranné znaky na Webu jsou majetkem poskytovatele nebo jeho partnerů a jsou chráněny zákonem.

3.2. Uživatel bere na vědomí, že jakékoliv použití těchto ochranných známek nebo jiných prvků duševního vlastnictví bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, nebo jeho partnerů je zakázáno.

3.3. Uživatel se zavazuje dodržovat všechny zákony týkající se ochrany duševního vlastnictví a ochranných známek.

4. Ochranu osobních údajů

4.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů Webu v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a podmínkami zveřejněnými na Webu. Více ZDE.

4.2. Poskytovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů webu pouze za účelem poskytování služeb na webu a v souladu s platnými zákony a předpisy.

4.3. Uživatel má právo požadovat přístup k osobním údajům, které o něm byly shromážděny, a také právo požadovat jejich opravu nebo výmaz.

4.4. Poskytovatel zajistí bezpečnost a ochranu osobních údajů uživatelů Webu v souladu s platnými zákony a předpisy.

5. Obchodní sdělení a reklama

5.1. Uživatel bere na vědomí, že Web může obsahovat reklamní sdělení nebo jiné obchodní sdělení.

5.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah těchto reklamních nebo obchodních sdělení.

5.3. Uživatel bere na vědomí, že tyto reklamní nebo obchodní sdělení mohou být cíleny na něj na základě jeho používání Webu nebo jeho historie prohlížení.

6. Odpovědnost, vyloučení záruk a povinnosti třetích stran

6.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené Uživateli v důsledku používání Webu.

6.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv chyby, výpadky nebo přerušení Webu v důsledku technických problémů nebo jiných příčin.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že některé části Webu mohou být poskytovány třetími stranami a že poskytovatel nemá kontrolu nad obsahem těchto částí.

6.4. Poskytovatel vylučuje jakékoliv záruky, výslovné nebo implicitní, týkající se Webu a jeho služeb.

7. Souhlas s podmínkami a jejich změna

7.1. Uživatel přijímá tyto Všeobecné smluvní podmínky jako podmínku pro používání Webu.

7.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Všeobecné smluvní podmínky změnit a aktualizovat, bez předchozího upozornění uživatele.

7.3. Uživatel se zavazuje pravidelně prověřovat, zda byly tyto Všeobecné smluvní podmínky změněny nebo aktualizovány.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky představují dohodu mezi poskytovatelem a uživatelem a doplňují jakékoli předchozí ústní nebo písemné dohody nebo smlouvy mezi poskytovatelem a uživatelem.

8.2. Pokud by se některé ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek ukázalo jako neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení.

8.3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou řízeny a vykládány v souladu s platnými zákony České republiky.